Teachers

HH Sacinandana Swami

Harinam Cintamani / Bhajan Rahasya

HH Kadamba Kanana Swami

Sri Siksastakam

HG Mahatma das

Forgiveness – Humility

HG Rajendranandana das

Dham Seva, Vaisnava Seva, Nama Seva

HH Bhakti Purushottama Swami

Madhurya Kadambini

HH Bhakti Brhat Bhagavat Swami

Namamrta

HG Doyal Gauranga Das

Academy level 2 coordinator – Namasraya sadhana

HG Naru Gopal das

Kirtan History

HG Yasomati devi dasi

Lila Kirtan and Smaranam – Inviting Suddha Nama

HG Caitanya Cintamani dd

Music Methodology – Vaisnava Acarya Legacy and Bhajans

HG Vishaka dd

Harmonium and Kirtan

HG Radha Govinda Pal

Music – Mrdanga

For information or comments

contact us at info@kirtan-academy.com